Dow Jones uznaje firmę Epson za lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Włączenie do indeksu Dow Jones Sustainability World Index jest wyrazem uznania dla osiągnięć firmy Epson – emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę produktu została zmniejszona o 53% w porównaniu do poziomu z 1990 roku.

Dow Jones uznaje firmę Epson za lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju


Firma Seiko Epson została po raz pierwszy uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability World Index, który jest czołowym wskaźnikiem odpowiedzialnych społecznie inwestycji. Indeks ocenia firmy z całego świata na podstawie ich podejścia do łączenia rentowności z dbałością o kwestie społeczne i środowiskowe. Trafiają do niego te przedsiębiorstwa, które mają najlepsze perspektywy na zrównoważony rozwój.
Obecna nominacja zbiega się w czasie z opublikowaniem przez firmę Epson tegorocznego raportu o zrównoważonym rozwoju. Przedstawia on szczegółowe informacje o wpływie działalności Grupy Epson na środowisko oraz o podejmowanych przez nią działaniach społecznych w 2007 r. Raport bazuje na danych uzyskanych z niezależnych kwestionariuszy wypełnianych wewnętrznie oraz w zewnętrznych badaniach. Pokazuje, jak firma Epson wyróżnia się w trzech kluczowych aspektach: tworzenie jakości, rozwój kadr i zapobieganie globalnemu ociepleniu.

W opublikowanym raporcie o zrównoważonym rozwoju Epson zobowiązał się do zmniejszenia o 90% emisji CO2 z tytułu produkcji i działalności biznesowej. Ogłoszona przez firmę „Wizja środowiskowa 2050” określa kroki, jakie firma musi podjąć do 2050 r. Stanowi ona ważny element realizacji wspomnianego powyżej celu, podobnie jak doświadczenia w zarządzaniu substancjami chemicznymi, system rozliczeń środowiskowych oraz serią działań „edukacja i obywatelstwo”. Epson uważa, że realizacja tych celów będzie wymagała wspólnego wysiłku i zaprosił wszystkie zainteresowane strony oraz konkurentów do pomocy w realizacji celów na 2050 r.

Tegoroczny raport pokazuje, że firma zmniejszyła emisję substancji przyczyniających się do globalnego ocieplenia, w przeliczeniu na jednostkę towaru, o 53% w stosunku do roku finansowego 1990, wyprzedzając tym samym plan zakładający 50-procentową redukcję. Udało się też poczynić znaczne postępy w dziedzinie recyklingu i oszczędności zasobów - 69,3 procent produktów poddawanych jest recyklingowi.

Epson jest przekonany, że aby pozyskać zaufanie klientów, nie wystarczy dostarczać dobre produkty i usługi. Dlatego firma chce pielęgnować relacje również poprzez zarządzanie biznesem w odpowiedzialny społecznie sposób. W rozdziale poświęconym inicjatywom społecznym raport wspomina m.in. o niedawnych nagrodach, które Epson otrzymał za społecznie odpowiedzialne inwestycje oraz za bezpieczeństwo produktów. Raport omawia także nowe inicjatywy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników, zatrudnianiem ludzi niepełnosprawnych oraz kontraktów produkcyjnych.

Epson może pochwalić się znacznymi osiągnięciami w dziedzinie raportów CSR (o społecznej odpowiedzialności biznesu). Poczynając od 1999 r., firma co roku w czerwcu publikuje raport o zrównoważonym rozwoju jako uzupełnienie raportu rocznego. W 2003 r. zmieniono tytuł raportu z Environmental Report na Sustainability Report, żeby podkreślić, że obejmuje on aspekty nie tylko środowiskowe, ale także społeczne. Raport odzwierciedla prezentowaną przez Grupę filozofię zarządzania, która zakłada promocję otwartości
i publicznego ujawniania wielu różnych informacji związanych z działalnością korporacyjną.