Epson odbudowuje europejski ekosystem

Rusza projekt przywracania bioróżnorodności
w portugalskich lasach


Firma Epson uruchomiła inicjatywę, która ma na celu przywrócenie bioróżnorodności w Serra da Gardunha, Fundão, w środkowej Portugalii. We współpracy
z lokalnymi partnerami Epson chce przywrócić walory krajobrazowe i dziką przyrodę
na terenach, poważnie zniszczonych przez pożary lasów w 2003 i 2005 r. Inicjatywa
ta stanowi część „Wizji ekologicznej 2050”: szeroko zakrojonego planu, którego jednym
z elementów jest dążenie do ograniczenia do 2050 r. emisji CO2 o 90 proc.

Uroczystość z okazji rozpoczęcia pierwszego etapu projektu odbudowy 40 hektarów Serra de Gardunha odbyła się na stokach góry Gardunha. W wydarzeniu wzięli udział Manuel Joaquim Barata Frexes (przewodniczący gminy Fundão) oraz przedstawiciele organizacji partnerskich: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA ), Gardunha Verde, Pinus Verde i Agência Gardunha 21.

Enrique Tufet-Opi, wiceprezes ds. administracyjnych i doradztwa ogólnego w Epsonie, dokonał uroczystego otwarcia: „Projekt ten stanowi przykład wyraźnego zaangażowania Epsona na rzecz społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Pragniemy zadbać
o stały rozwój, ochronę i możliwości przetrwania bioróżnorodności w tym regionie, i tym samym odbudować społeczności lokalne. Inicjatywa Epsona na rzecz przywrócenia bioróżnorodności w Gardunhy jest zaledwie jednym z projektów w Europie, w ramach których chcemy współpracować ze społecznościami lokalnymi dla dobra wszystkich ludzi”.

W ramach projektu w lasach przywrócona zostanie roślinność mieszana, która, choć dla leśnictwa komercyjnego zbędna, tworzy najlepsze i najbardziej trwałe habitaty dla bogatej
i zróżnicowanej flory i fauny. Obok gatunków lokalnych, takich jak poziomkowiec (Arbutus unedo) i sosna, zostaną zasadzone gatunki drzew liściastych (kasztanowiec, dąb i dąb korkowy). Zapewniona zostanie ochrona unikatowych gatunków endemicznych, takich jak Asphodelus bento-rainhae. Celem projektu jest ożywienie tradycyjnych lasów i odbudowa środowiska życia górskich ssaków, ptaków, ryb, owadów, gadów i płazów, które występowały niegdyś obficie w tych okolicach. Teren, na którym realizowany jest projekt znajduje się już na portugalskiej narodowej liście SIC (obiekty ważne dla społeczności)
w sieci Natura 2000 i jest także terenem ważnym dla ptaków (IBA, Important Bird Area).

Luis Costa, dyrektor wykonawczy SPEA, powiedział: „Inicjatywa Epsona tworzy długotrwałą wartość w dziedzinie promocji bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego. Odbudowa i ochrona dziedzictwa przyrodniczego jest możliwa dzięki trwałemu rozwojowi. Wydajne zarządzanie i regularny monitoring mogą podnieść korzyści ekonomiczne
i społeczne na poziomie lokalnym oraz przyczynić się do zaangażowania i wzrostu świadomości ludności. SPEA chciałaby pogratulować firmie Epson ducha inicjatywy
w walce z pustynnieniem terenów i w promocji bioróżnorodności jako sposobu zagwarantowania stałej poprawy środowiska”.

Manuel Frexes, przewodniczący gminy Fundão, powiedział: „Rada gminy Fundão całkowicie popiera ideę projektu firmy Epson. Projekt ten, nie tylko pozwoli rozwijać bezcenne dziedzictwo przyrodnicze Serra da Gardunha, ale także stanowi istotny wkład
w odbudowę lasów i bioróżnorodności w regionie, który w ostatnich latach został zniszczony przez pożary”.

Lena Esteves, dyrektor projektu Gardunha Verde, powiedziała: „W ciągu ostatnich dziesięciu lat pożary lasów wywarły ogromny wpływ na lasy i bioróżnorodność regionu Serra da Gardunha. Gardunha Verde z dumą podejmuje współpracę z firmą Epson przy projekcie zmierzającym do przywrócenia naturalnego piękna tego terenu. Zaangażowanie firmy Epson w ten projekt stanowi dowód wyjątkowej wizji firmy związanej z trwałym rozwojem”.

Proces ponownego zalesiania będzie dokumentowany przez firmę Epson.
Reportaże będzie można zobaczyć na stronie:
http://content.epson-europe.com/environment/biodiversity/en/

O regionie:
Serra da Gardunha jest częścią pasma górskiego Cordilheira Central w środkowej Portugalii, nieopodal Serra da Estrela (najwyższej góry w kontynentalnej Portugalii) oraz przestrzennej równiny o nazwie Cova da Beira, rozciągającej się 20 km wzdłuż w kierunku południowy zachód-północny wschód oraz 10 km wszerz.

W latach 1990-2005 obszar Serra da Gardunha został zniszczony przez pożary lasów
na obszarze 11003 ha – większym niż całkowity własny obszar regionu (9900 ha).

O Wizji ekologicznej 2050 firmy Epson:
„Wizja ekologiczna 2050” firmy Epson określa „mapę drogową” szeregu inicjatyw,
za pomocą których firma chce zapobiegać globalnemu ociepleniu, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych i utracie bioróżnorodności. Firma określiła cztery podstawowe warunki pracy w celu realizacji wizji:

1)Ograniczenie emisji CO2 o 90% w całym cyklu życia produktów.
2)Objęcie wszystkich produktów recyklingiem i programem ponownego wykorzystania zasobów.
3)Ograniczenie bezpośrednich emisji CO2 o 90% oraz eliminacja emisji pozostałych gazów cieplarnianych.
4)Odbudowa i zachowanie bioróżnorodności jako członek ekosystemu wraz
z lokalnymi społecznościami.
Firma Epson jest przekonana, że realizacja tych celów wymagać będzie wspólnych wysiłków, i wszystkim interesariuszom i konkurentom zaproponowała wspólne podjęcie próby realizacji celów wizji 2050.


W firmie Epson wiemy dobrze, że planowanie przyszłości wymaga silnego zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego. Dlatego tworzymy innowacyjne, niezawodne, wydajne pod względem energetycznym produkty, które można poddać recyklingowi. Lepsze produkty zużywające mniej zasobów zapewnią nam wszystkim lepszą przyszłość.