Epson ogłasza „Wizję ekologiczną 2050 r.”

Wizja przedstawia najważniejsze inicjatywy przeciwdziałające globalnemu ociepleniu,
wyczerpywaniu światowych zasobów oraz utracie bioróżnorodności.


Akihiko Sakai, dyrektor wykonawczy z biura strategii korporacyjnej Seiko Epson Corporation przedstawił podczas konferencji prasowej w Brukseli opracowaną przez spółkę wizję środowiskową dla kolejnego pokolenia. Przemawiając w przededniu europejskiego Zielonego Tygodnia, Sakai zarysował ambitny, wieloczęściowy program, mający na celu rozwiązanie niektórych spośród najbardziej palących problemów środowiskowych, które stoją przed globalną społecznością do 2050 r. Sakai zaprezentował też, w jaki sposób Epson ma zamiar wpłynąć na rozwiązanie wymienionych problemów w ciągu najbliższej dekady.

Wśród przedstawionych celów znalazł się również plan, który zakłada ograniczenie ilości emitowanego przez firmę dwutlenku węgla, przy uwzględnieniu całego cyklu życia oferowanych przez nią produktów i usług. Wśród zobowiązań zawarto gwarancję, że wszystkie produkty będą albo ponownie wykorzystywane albo poddawane recyclingowi. Firma podjęła się również aktywnego uczestnictwa w projektach promujących bioróżnorodność.
Epson zdefiniował cztery najważniejsze cele, niezbędne do osiągnięcia „Wizji środowiskowej 2050”:

1) Zmniejszenie emisji CO2 o 90% w skali całego cyklu życia produktów.
2) Umieszczenie wszystkich produktów w pętli ponownego wykorzystywania i recyclingu zasobów*.
3) Redukcja bezpośredniej emisji CO2 o 90% i wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2.
4) Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności w ramach działań jako członek ekosystemu, wspólnie z lokalnymi społecznościami.

Epson w ciągu pierwszych 10 lat podejmie 4 kroki skoncentrowane na osiągnięciu celów „Wizji środowiskowej 2050”.

1. Zmniejszenie emisji CO2 podczas produkcji części (konstrukcje, które oszczędzają energię i zasoby).
W całym cyklu życia naszych produktów, ich części przyczyniają się w największym stopniu do emisji CO2. W związku z tym, chcąc ograniczyć wpływ produkcji części na środowisko, Epson przeprowadzi gruntowną analizę na etapie ich projektowania, zmniejszając rozmiary, wagę i liczbę części. Firma zadba jednocześnie o zrozumienie i współpracę ze strony dostawców, którzy odpowiednio zmodyfikują centra produkcyjne i przebudują dystrybucję oraz logistykę.
2. Opracowanie modelu biznesowego, w którym produkty konsumenckie cechują się dłuższym czasem eksploatacji, a na koniec są zwracane do Epsona.
Epson nie tylko wydłuży czas eksploatacji swoich produktów, ale spróbuje stworzyć model biznesowy cechujący się wydajnym cyklem wykorzystania zasobów. Zbadane zostaną m.in. takie pomysły jak ponowne wykorzystanie produktów, leasing i dzierżawa.
3. Mobilizacja grupy ekspertów oraz dążenie, aby o połowę zmniejszyć zużycie energii w cleanroomie. Pomieszczenia czyste (cleanroomy) są największym źródłem bezpośredniej emisji CO2 w firmie Epson – uwalniają do atmosfery około 300 tyś. ton tego związku chemicznego. W związku z tym Epson stworzy zespół specjalistów z działu wytwarzania produktów, działu podstawowych instalacji oraz innych stosownych komórek. Jego zadaniem będzie rozwijanie technologii, które ograniczą zapotrzebowanie cleanroomów na energię. Będzie to możliwe dzięki zagwarantowaniu, że energia jest zużywana tylko w takim czasie i miejscu, gdy jest to niezbędne, a poziom zużycia nie przekracza faktycznych potrzeb. Dodatkowym sposobem na zmniejszenie zużycia energii będzie konsolidacja cleanroomów.
4. Wspieranie inicjatywy zalesiania i innych działań prośrodowiskowych, prowadzonych przez pracowników.
Epson zadba o współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi/non-profit przy tworzeniu programów rekultywacji lasów, w które będą mogli zaangażować się społecznie pracownicy firmy. Epson zbierze także pomysły od pracowników i zapewni wsparcie dla programów ochrony środowiska, w których mogą oni uczestniczyć.

10-letni plan obejmie całą firmę. Epson będzie podchodził elastycznie do planowanych inicjatyw, modyfikując je stosownie do nowej wiedzy naukowej lub podwyższonego zainteresowania otoczenia określonymi kwestiami ekologicznymi. Oznacza to stopniową ewolucję prowadzonych inicjatyw, mającą na celu maksymalne wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje spółka.

„Epson wysyła w świat jasny przekaz, że podchodzimy poważnie do rozwiązania globalnych problemów. Naszym celem jest zmniejszenie do 2050 r. emisji CO2 o 90% w całym cyklu życia naszych produktów i usług, przyjmując za punkt wyjścia obecne wartości. Chcemy w ten sposób utrzymać emisję poniżej zdolności ziemi do wchłaniania CO2. Chcielibyśmy zaprosić innych przedstawicieli branży druku i obrazowania, żeby podjęli wyzwanie lub wyznaczyli sobie cele jeszcze ambitniejsze od naszych. Jest to jedyny przypadek, w którym z radością zajęlibyśmy drugie miejsce” – powiedział Akihiko Sakai.

Dodał: „Zapraszamy wszystkie branże do wspólnego poszukiwania konkretnych sposobów zmierzenia się z problemami globalnej zmiany klimatu. Obowiązkiem wszystkich, którzy mają ku temu odpowiednie możliwości, jest zmiana zachowania na takie, które zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Nie chodzi o to, czy jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele. Wszyscy wiemy, że porażka miałaby bardzo poważne konsekwencje. Dlatego po prostu nie ma innego wyjścia.”
Co do zmian klimatycznych, wizja Epsona na rok 2050 wzywa do redukcji bezpośredniej emisji CO2 aż o 90%, a także do całkowitego wyeliminowania innych gazów cieplarnianych z działalności spółki. Epson osiągnie ten cel koncentrując się na zmniejszeniu wykorzystania CO2 przez cleanroomy – obecnie ten obszar działalności odpowiada za 40% całkowitej emisji CO2 przez spółkę.
Nowatorskie rozwiązania technologiczne Epsona są bardzo istotne z perspektywy znacznej oszczędności energii. Przykładowo, w ciągu ostatnich 4 lat udało się zmniejszyć pobór energii elektrycznej przez drukarki atramentowe o 73%, zaś w przypadku projektorów spadek wynosi aż 90% na przestrzeni ostatnich 10 lat. Unikalna technologia Micro Piezo, jaką opracował Epson na potrzeby swoich trwałych głowic drukujących, zmniejsza zapotrzebowanie na napięcie i prąd, a co za tym idzie, wyraźnie ogranicza zużycie energii.

Ta sama technologia służy do ograniczenia ilości surowców zużywanych np. do produkcji układów scalonych i innych podzespołów elektronicznych. Jest to pierwszy krok zmierzający w kierunku rozwiązania problemu wyczerpywania się zasobów, z którym wkrótce będzie musiał zmierzyć się świat. Już teraz widać pierwsze objawy, przejawiające się niezwykłym wzrostem cen surowców w ciągu kilku ostatnich lat.

Nawet gdyby wzrost temperatury ograniczyć do zaledwie dwóch stopni, globalne ocieplenie mogłoby potencjalnie oznaczać zagładę 25% spośród wszystkich naturalnych gatunków. Dlatego Epson skoncentruje się także na ochronie bioróżnorodności. Firma od kilku lat podejmuje inicjatywy związane z rekultywacją i ochroną lasów. Są one prowadzone w różnych miejscach na świecie, m.in. w Indonezji, na Filipinach, w Portugalii i w Niemczech. Ochrona lasów i innych cennych ekosystemów pomoże zachować bioróżnorodność.

Opracowana przez Epsona „Wizja ekologiczna 2050” stawia wyzwania wymagające nowych metod i rozwiązań, które mogą przyczynić się do znaczących zmian w organizacji spółki. W związku z tym w Japonii i Europie zostaną powołane eksperckie rady doradcze. Głównym celem powołania środowiskowej rady doradczej jest uzyskanie niezależnych, specjalistycznych konsultacji dotyczących scenariuszy, procesów i metodologii niezbędnych do zrealizowania długoterminowej wizji nakreślonej przez Epsona. Proces ten składa się z wielu etapów, które będą miały wpływ na skład rady. Epson zamierza podzielić się wnioskami z badań na temat sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń i wyczerpywania surowców. Spółka udostępni wyniki innym firmom, które chcą mieć większy wkład w ulepszanie świata.


Wizja środowiskowa 2050

Uwzględniając fakt, że pojemność ziemskiego środowiska jest ograniczona, a także wierząc, że każdy powinien być w równym stopniu odpowiedzialny za ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, Epson zamierza do 2050 r. ograniczyć o 90% emisję CO2 w całym cyklu życia swoich produktów i usług.
Jednocześnie spółka, jako członek ekosystemu, będzie dalej pracować wspólnie z lokalnymi społecznościami na rzecz przywrócenia i ochrony bioróżnorodności.

Słowniczek

Pojemność środowiska
Skala ludzkiej działalności i szkodliwych dla środowiska materiałów (substancji, które degradują lub zanieczyszczają środowisko), która nie narusza jeszcze środowiska naturalnego.
W „Wizji środowiskowej 2050” przyjmuje się, że dwutlenek węgla jest reprezentatywnym materiałem szkodliwym dla środowiska. Zakłada się także, że pojemność środowiskowa jest równa zdolności środowiska naturalnego Ziemi do absorpcji dwutlenku węgla.

Bioróżnorodność
Bioróżnorodność biologiczna oznacza istnienie różnych form życia w danym ekosystemie.
Konwencja o różnorodności biologicznej definiuje ten termin w następujący sposób: „różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (r. genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.”

Pętla recyclingu zasobów
System, w którym wkład nowych zasobów jest stopniowo ograniczany dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu i recyclingowi zasobów używanych we wcześniejszych produktach.