Warunki rozszerzenia gwarancji

36 miesięcy gwarancji - naprawa w serwisie
36 miesięcy gwarancji - naprawa w serwisie
Firma EPSON Deutschland GmbH o adresie: Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, dalej zwana EPSON, udziela nabywcom trzyletniego rozszerzenia pogwarancyjnego Carry-In EPSON na niezawodną jakość i wydajność urządzenia gwarancji stosownie do poniższych postanowień:

1. Zakres usług serwisowych

Serwis pogwarancyjny obejmuje produkt firmy EPSON ze wszystkimi częściami EPSON. W ramach niniejszej gwarancji firma EPSON zapewnia, że urządzenie jest wolne od wad produkcyjnych i materiałowych, które ograniczają albo znoszą sprawność urządzenia, o ile przestrzegane były informacje podane w podręczniku obsługi dołączonym do urządzenia, a nie została przekroczona maksymalna wydajność drukowania albo maksymalne obciążenie (w przypadku multimedialnych projektorów LC maks. 6000 godzin eksploatacji).

Gwarancja nie obejmuje części zużywających się i ich wymiany, jak np. atramentu, tonera, zużywających się zespołów drukarek laserowych oraz lamp procesorów multimedialnych itd.

Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich uszkodzeń albo wad urządzenia, które wystąpią  w okresie gwarancji i podlegają gwarancji, poprzez wymianę na urządzenie o równoważnej wartości albo naprawę. Wymienione urządzenie albo wymieniona część stają się własnością firmy EPSON. Koszty materiałów i robocizny oraz przesyłki urządzenia tam i z powrotem do firmy EPSON i z powrotem do klienta ponosi EPSON. Niniejsza gwarancja ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej, Szwajcarii i Lichtensteinu oraz krajów Europy Wschodniej.

2. Okres gwarancji

Jeśli klient końcowy nabędzie w ciągu jednego roku od zakupu produktu również 3-letnie rozszerzenie gwarancji EPSON, wówczas przedłuża się czas gwarancji o kolejne 3 lata (od daty kupna).

Uwzględniane są wszelkie roszczenia gwarancyjne, które w ciągu okresu gwarancji dochodzono bezpośrednio w serwisie firmy EPSON.

3. Realizacja gwarancji

Roszczenia gwarancyjne zostaną uwzględnione tylko wtedy, kiedy wraz z urządzeniem przedłożony zostanie rachunek, który zawiera wszelkie niezbędne informacje o dacie sprzedaży, urządzeniu, sprzedawcy i numerze seryjnym urządzenia. EPSON może zażądać przedłożenia oryginału. Gwarancja jest przenoszalna, np. w przypadku sprzedaży prywatnej, wraz z wymienionym wcześniej pierwotnym pokwitowaniem zakupu.

4. Wyłączenia z gwaracji

Z niniejszej gwarancji wyłączone są błędy i uszkodzenia wskutek nieprawidłowego użytkowania, nieprawidłowego ustawienia albo instalacji, oddziaływań zewnętrznych, np. szkody powstałe w trakcie transportu, uszkodzenia spowodowanych wstrząsem albo uderzeniem, naprawami albo modyfikacjami dokonanymi przez nieupoważnione osoby trzecie. Poza tym wyłączone są szkody, które powstały w wyniku zastosowania materiałów eksploatacyjnych nie spełniających wymogów technicznych jak atrament albo toner. Instalacja, wsparcie dotyczące aplikacji, sieci i sterowników nie jest częścią składową usługi gwarancyjnej. W przypadku drukarek igłowych marki EPSON z gwarancji 3-letniej wyłączona jest głowica drukująca jako część podlegająca zużyciu.

5. Korzystanie z gwarancji

Każde żądanie usługi gwarancyjnej należy zgłaszać telefonicznie za pośrednictwem serwisu firmy EPSON. Nabywca obowiązany jest do sprawdzenia urządzenia według programu autotestu albo usuwania komunikatów o błędach według instrukcji podawanych przez telefon. Prawo do usługi serwisowej powstaje tylko wtedy, kiedy błędu nie da się usunąć na odległość.

6. Postanowienia ogólne

Niniejsza gwarancja reguluje ostatecznie stosunek prawny między nabywcą a firmą EPSON. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze wykraczające poza ten zakres, o ile odpowiedzialność cywilna nie jest zarządzona ustawą.

Niniejszą gwarancję stosuje się równolegle do praw z tytułu rękojmii obowiązujących wobec sprzedawcy. Z tego względu swoich umownych albo ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi nabywca może dochodzić także wobec sprzedawcy.

36 miesięcy gwarancji - naprawa u klienta
Firma EPSON Deutschland GmbH o adresie: Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, dalej zwana EPSON, udziela nabywcom trzyletniego rozszerzenia pogwarancyjnego Carry-In EPSON na niezawodną jakość i wydajność urządzenia, gwarancji na miejscu stosownie do poniższych postanowień:

1. Zakres usług serwisowych

Serwis pogwarancyjny obejmuje produkt firmy EPSON ze wszystkimi częściami EPSON. W ramach niniejszej gwarancji firma EPSON zapewnia, że urządzenie jest wolne od wad produkcyjnych i materiałowych, które ograniczają albo znoszą sprawność urządzenia, o ile przestrzegane były informacje podane w podręczniku obsługi dołączonym do urządzenia, a nie została przekroczona maksymalna wydajność drukowania albo maksymalne obciążenie (w przypadku multimedialnych projektorów LC maks. 6000 godzin eksploatacji).

Gwarancja nie obejmuje części zużywających się i ich wymiany, jak np. atramentu, tonera, zużywających się zespołów drukarek laserowych oraz lamp procesorów multimedialnych itd.

Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich uszkodzeń albo wad urządzenia, które wystąpią  w okresie gwarancji i podlegają gwarancji, poprzez wymianę na urządzenie o równoważnej wartości albo naprawę. Wymienione urządzenie albo wymieniona część stają się własnością firmy EPSON. Koszty materiałów i robocizny oraz przesyłki urządzenia tam i z powrotem do firmy EPSON i z powrotem do klienta ponosi EPSON. Niniejsza gwarancja ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej, Szwajcarii i Lichtensteinu oraz krajów Europy Wschodniej.

2. Konserwacja i koszty zależne od sposobu użytkowania

Niektóre produkty, jak np. drukarki laserowe EPSON, mogą wymagać prac konserwacyjnych albo kosztów związanych ze sposobem użytkowania, wynikających z konieczności wymiany części zużywających się. Koszty materiałów, robocizny i przejazdów przypadające przy pracach konserwacyjnych i/lub wymianie części szybko zużywających się realizowanych przez firmę EPSON obciążają nabywcę. Okresy konserwacyjne, informacje o okresie używalności części szybko zużywających się i informacje o wydajności drukowania, jeśli technicznie są określone, zostały podane w podręczniku obsługi albo w informacji serwisowej dołączonej do produktu. Informacje te można też uzyskać u właściwego sprzedawcy.

3. Okres gwarancji

Jeśli klient końcowy nabędzie w ciągu jednego roku od zakupu produktu również 3-letnie rozszerzenie gwarancji EPSON, wówczas przedłuża się czas gwarancji o kolejne 3 lata (od daty kupna).

Uwzględniane są wszelkie roszczenia gwarancyjne, które w ciągu okresu gwarancji dochodzono bezpośrednio w serwisie firmy EPSON.

4. Realizacja gwarancji

Roszczenia gwarancyjne zostaną uwzględnione tylko wtedy, kiedy wraz z urządzeniem przedłożony zostanie rachunek, który zawiera wszelkie niezbędne informacje o dacie sprzedaży, urządzeniu, sprzedawcy i numerze seryjnym urządzenia. EPSON może zażądać przedłożenia oryginału. Gwarancja jest przenoszalna, np. w przypadku sprzedaży prywatnej, wraz z wymienionym wcześniej pierwotnym pokwitowaniem zakupu.

5. Wyłączenia z gwaracji

Z niniejszej gwarancji wyłączone są błędy i uszkodzenia wskutek nieprawidłowego użytkowania, nieprawidłowego ustawienia albo instalacji, oddziaływań zewnętrznych, np. szkody powstałe w trakcie transportu, uszkodzenia spowodowanych wstrząsem albo uderzeniem, naprawami albo modyfikacjami dokonanymi przez nieupoważnione osoby trzecie. Poza tym wyłączone są szkody, które powstały w wyniku zastosowania materiałów eksploatacyjnych nie spełniających wymogów technicznych jak atrament albo toner. Instalacja, wsparcie dotyczące aplikacji, sieci i sterowników nie jest częścią składową usługi gwarancyjnej. W przypadku drukarek igłowych marki EPSON z gwarancji 3-letniej wyłączona jest głowica drukująca jako część podlegająca zużyciu.

6. Korzystanie z gwarancji

Każde żądanie usługi gwarancyjnej należy zgłaszać telefonicznie za pośrednictwem serwisu firmy EPSON. Nabywca obowiązany jest do sprawdzenia urządzenia według programu autotestu albo usuwania komunikatów o błędach według instrukcji podawanych przez telefon. Prawo do usługi serwisowej powstaje tylko wtedy, kiedy błędu nie da się usunąć na odległość.

7. Czas reakcji

Usługę serwisową, o której mowa w niniejszych warunkach, firma EPSON udostępni klientowi tak szybko jak tylko będzie to możliwe. EPSON albo przedstawiciel firmy EPSON może wykonać naprawę albo wymianę urządzenia na miejscu u klienta. Usługi serwisowe świadczone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00. Przewidywany czas reakcji oraz rodzaj usługi serwisowej zostanie podany klientowi przy zgłoszeniu zapotrzebowania.

8. Postanowienia ogólne

Niniejsza gwarancja reguluje ostatecznie stosunek prawny między nabywcą a firmą EPSON. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze wykraczające poza ten zakres, o ile odpowiedzialność cywilna nie jest zarządzona ustawą.

Niniejszą gwarancję stosuje się równolegle do praw z tytułu rękojmii obowiązujących wobec sprzedawcy. Z tego względu swoich umownych albo ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi nabywca może dochodzić także wobec sprzedawcy.