Oświadczenie dotyczące prywatności

Dane osobowe dotyczące osób rejestrujących się na głównych witrynach internetowych Epson

Wydanie 1.0

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika przechowywanych w Baza danych marketingowych Epson i powiązanych systemach.

Epson przechowuje (i będzie przechowywał w przyszłości)

 • Informacje, które Użytkownik decyduje się udostępniać Epson za pośrednictwem jej witryn internetowych albo w inny sposób
 • Zgromadzone z własnych systemów Epson informacje na temat korzystania przez Użytkownika z witryn Epson i na temat interakcji Epson z Użytkownikiem. Obejmuje to informacje gromadzone z wykorzystaniem plików cookie1 i innych podobnych narzędzi.

Użytkownik nie musi rejestrować się ani podawać jakichkolwiek danych osobowych w celu korzystania z głównych witryn internetowych Epson. W celu rejestracji konieczne jest podanie Epson wyłącznie swojego adresu e-mail (oraz potwierdzenie, że ukończyło się 16 lat). Informacje we wszystkich pozostałych polach przy rejestracji są nieobowiązkowe.

„Epson” („administrator” danych) oznacza:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika
(„Przetwarzanie” oznacza wszystko, co Epson robi z danymi Użytkownika, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie.)
Głównym celem prowadzonego przez Epson przetwarzania danych osobowych użytkownika jest marketing jej produktów, w tym bezpośrednia komunikacja marketingowa skierowana do Użytkownika.

Obejmuje to:

 • identyfikowanie Użytkownika w momencie nawiązywania kontaktu z nami;
 • monitorowanie preferencji Użytkownika, dzięki czemu może on oszczędzić czas podczas wyszukiwania informacji w naszej witrynie;
 • przetwarzanie kierowanych przez Użytkownika wniosków o umożliwienie mu udziału w promocjach marketingowych;
 • monitorowanie i rejestrowanie kontaktów telefonicznych i pisemnych z Użytkownikiem w celu zapewnienia jakości i zgodności oraz w celu rozpatrywania reklamacji i zapytań Użytkownika;
 • zrozumienie, które części witryny Epson i jakie produkty i usługi są najbardziej interesujące dla Użytkownika

Podstawą prawną jest tu konieczność prowadzenia działań marketingowych w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Epson lub spółek w ramach grupy Epson.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się podać dane wykraczające poza dane, których podania wymaga Epson, podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika wykazana dobrowolnym przekazaniem takich danych. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Można to zrobić pisząc do Epson na adres podany powyżej lub na Kontakt.

W ramach prowadzonego przetwarzania Epson będzie w pewnym zakresie realizować zautomatyzowane profilowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane przechowywane przez siebie na temat Użytkownika w celu przedstawiania Użytkownikowi informacji bardziej istotnych dla jego zainteresowań.

Jeśli w przyszłości Epson zechce przetwarzać dane Użytkownika w jakimś innym celu, przedstawi najpierw Użytkownikowi informacje dotyczące takiego innego celu.

W przypadku udzielenia przez Użytkownika na to zgody Epson będzie ponadto korzystać z danych osobowych Użytkownika w celu kierowania do Użytkownika elektronicznej komunikacji marketingowej (zwykle za pośrednictwem wiadomości e-mail), która może obejmować:

 • prowadzenie badań i pytanie Użytkownika o opinię na temat naszych produktów i usług;
 • powiadamianie Użytkownika o produktach lub ofertach, które mogą go zainteresować;
 • powiadamianie Użytkownika o promocjach takich jak podarunki, konkursy i losowania nagród;
 • analiza marketingowa i profilowanie klienta;
 • zaproszenia na wydarzenia.

Podstawą prawną dla tego jest wyraźna zgoda użytkownika. Można wycofać zgodę na ten dodatkowy cel (bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Epson danych w ogólnych celach opisanych powyżej) w dowolnym momencie pisząc do Epson na adres podany powyżej lub na Kontakt.

Epson będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu ze strony Użytkownika. Następnie pewne dane mogą być przechowywane, ale jedynie w formie zanonimizowanej albo w ramach zarchiwizowanej dokumentacji.

Epson wykorzystuje podmioty zewnętrzne do realizacji niektórych czynności przetwarzania w swoim imieniu. Niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkownika mogą być im ujawniane, jednak podmioty te mogą wykorzystywać ujawnione dane tylko w celach, dla których Epson przechowuje dane Użytkownika i zgodnie z wytycznymi Epson.

Jako „osobie, której dotyczą dane” Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo do żądania od Epson dostępu do danych osobowych na jego temat, ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania albo też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z europejskim inspektorem ochrony danych można się skontaktować piszą na adres The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Holandia albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: EDPO@epson.eu

Jeśli Użytkownik znajduje się poza Unią Europejską, Epson będzie przekazywać część danych osobowych Użytkownika poza UE do pracowników grupy Epson w danym regionie i do wykonawców w tym regionie, z których Epson korzysta przy świadczeniu usług. Będzie to podlegało środkom ochrony wymaganym przepisami prawa.

1 Pliki cookie są to pliki danych umieszczane na urządzeniu, gdy korzysta się z niego przy odwiedzaniu witryny internetowej. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w wielu celach, w tym śledzenia preferencji użytkownika i witryn odwiedzanych w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak niektóre funkcje witryn Epson mogą nie działać prawidłowo albo mogą działać wolno, jeśli wyłączy się pliki cookie. Ponadto należy mieć świadomość, że jeśli Użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookie, może nie być możliwa realizacja niektórych uzależnionych od plików cookie preferencji dotyczących reklam.

Ponadto do gromadzenia i analizy historii użytkowania itd. wykorzystywane są narzędzia analityczne takie jak Google Analytics od Google Inc. Korzystają one z własnych plików cookie do rejestrowania informacji dotyczących dostępu Użytkownika. Informacje o polityce prywatności stosowanej w ramach usługi Google Analytics wykorzystywanej w tym serwisie można znaleźć w polityce prywatności Google Inc.: http://www.google.com/policies/privacy/

Niniejszej oświadczenie dotyczy wyłącznie danych w Bazie danych marketingowych Epson. Jeśli Epson przetwarza informacje dotyczące Użytkownika w innych rejestrach, Użytkownik zostanie o tym fakcie zawiadomiony odrębnie.

Przedstawiono je zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej