REGULAMIN

Regulamin

Korzystając z witryny Epson, użytkownik akceptuje następujące warunki.

Korzystanie z witryny

Przeglądanie i wykorzystywanie treści publikowanych na tej stronie dopuszczalne jest wyłącznie do celów prywatnych. Niedozwolone jest ich wykorzystywanie w celach komercyjnych. Prawa autorskie i inne prawa przysługujące autorowi publikacji powinny zostać uwzględnione we wszelkich wykonanych kopiach publikacji.

Treści publikowane na stronie internetowej firmy Epson są chronione prawami autorskimi. Ich zmiana bądź wykorzystanie w innej publikacji internetowej są niedozwolone. Epson Europe BV (zwana dalej “Epson") to zarejestrowany znak towarowy należący do SEIKO Epson CORPORATION (SEC).

Prawo do wykorzystania strony internetowej Epson wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych warunków. W razie wygaśnięcia praw użytkownika skopiowana ze strony zawartość musi zostać skasowana w trybie natychmiastowym.

Zakres odpowiedzialności

Zamieszczone na niniejszej stronie przez firmę Epson łącza do innych stron nie wiążą się z odpowiedzialnością firmy Epson za treści zamieszczane na stronach internetowych przez strony trzecie. Firma Epson nie ma wpływu na treść oraz zawartość stron, do których odnośniki zamieszczone są na niniejszej witrynie.

Firma Epson nie udziela gwarancji na zawartość niniejszej strony internetowej. Firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu poprawności, kompletności, precyzji lub zastosowania informacji zawartych na stronie ani z tytułu praw przysługujących stronom trzecim. Firma zastrzega sobie prawo do wystąpienia błędów lub pomyłek na stronie, a także do wprowadzania dowolnych zmian w treści publikacji.

Konsekwencje wykorzystania zawartości witryny internetowej firmy Epson w całości ponosi użytkownik. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania publikowanych treści przez użytkownika w jakikolwiek sposób. Wyjątek stanowi zakres odpowiedzialności producenta ustanowiony w odnośnych regulacjach gwarancyjnych i innych obowiązujących regulacjach.

Zmiany

Wprowadzanie przez firmę Epson zmian treści publikowanych na niniejszej stronie, zmian specyfikacji produktów, cen, warunków dostawy itp. może mieć miejsce bez uprzedzenia.

Firma Epson nie jest zobowiązana do aktualizacji zawartości niniejszej witryny. Za treści publikowane w niniejszym serwisie odpowiada firma Epson. Do zawartości witryny odnoszą się wyłącznie przepisy prawne obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec. Wszelkie kwestie sporne w zakresie przepisów prawnych rozstrzygane będą przez odpowiedni organ sądownictwa w Düsseldorfie, Niemcy.

Jeśli z witryny korzystać będą użytkownicy spoza terenu Niemiec, ponosić będą oni wszelkie konsekwencje korzystania z niej we własnym zakresie. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania miejscowych przepisów prawnych.

Niniejsze postanowienia obowiązują w kształcie ustalonym podczas ich ostatniej aktualizacji. Jeżeli w obrębie witryny znajdą się jakiekolwiek postanowienia szczegółowe, ich przestrzeganie obowiązuje w odnośnym zakresie i uznawane one są za wiążące niezależnie od ogólnych warunków niniejszej umowy.