Oświadczenie dotyczące prywatności

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Sklepu internetowego Epson

Wydanie 1.0

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika przechowywanych przez Epson w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego Epson

Epson przechowuje (i będzie przechowywał w przyszłości)

  • Informacje przekazywane Epson przez Użytkownika za pośrednictwem stron jej Sklepu internetowego albo w inny sposób
  • Informacje zgromadzone z własnych systemów Epson dotyczące zakupów (w tym niedokończonych zakupów) dokonywanych przez Użytkownika za pośrednictwem stron Sklepu internetowego albo witryn Epson. Obejmuje to informacje gromadzone z wykorzystaniem plików cookie1 i innych podobnych narzędzi.

W celu dokonania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Epson Użytkownik musi podać określone dane osobowe. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, są stosownie oznaczone. Informacje we wszystkich pozostałych polach są nieobowiązkowe.

„Epson” („administrator” danych) oznacza:
Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Polska
E-mail: privacy@epson.eu

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika
(„Przetwarzanie” oznacza wszystko, co Epson robi z danymi Użytkownika, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie.)
Głównym celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Epson jest realizacja i rejestrowanie transakcji (w tym niedokończonych transakcji) z Użytkownikiem dokonywanych za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego Epson. Obejmuje to następujące Cele dodatkowe:

  • przechowywanie danych Użytkownika, jego preferencji i zainteresowań, umożliwiające Użytkownikowi zaoszczędzenie czasu przy dalszym korzystaniu z naszych witryn; w celu umożliwienia nam zrozumienia tego, które części witryny Epson i jakie produkty i usługi są najbardziej interesujące dla Użytkownika oraz w celu dopasowania naszej oferty do potrzeb Użytkownika.
  • Analizowanie sposobu korzystania przez Użytkownika i inne osoby z witryn Epson
  • Monitorowanie i rejestrowanie wszelkich kontaktów z Użytkownikiem w celu zapewnienia jakości i zgodności oraz w celu rozpatrywania wszelkich kwestii zgłaszanych w takich kontaktach.

Prawną podstawą tego głównego celu jest to, że jest on niezbędny do realizacji umowy z Użytkownikiem. Podstawą tego dodatkowego celu jest jego konieczność zrozumienia rynków i klientów w ramach świadczenia usług w związku z uzasadnionymi interesami Epson lub spółek w ramach grupy Epson.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się podać dane wykraczające poza dane, których podania wymaga Epson, podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika wykazana dobrowolnym przekazaniem takich danych. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Można to zrobić pisząc do Epson na adres podany powyżej lub na Skontaktuj się z nami.

W ramach prowadzonego przetwarzania Epson będzie w pewnym zakresie realizować zautomatyzowane profilowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane przechowywane przez siebie na temat Użytkownika w celu przedstawiania Użytkownikowi informacji bardziej istotnych dla jego zainteresowań.

Jeśli w przyszłości Epson zechce przetwarzać dane Użytkownika w jakimś innym celu, przedstawi najpierw Użytkownikowi informacje dotyczące takiego innego celu.

Epson będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres 10 lat.

Epson wykorzystuje podmioty zewnętrzne do realizacji niektórych czynności przetwarzania w swoim imieniu. Niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkownika mogą być im ujawniane, jednak podmioty te mogą wykorzystywać ujawnione dane tylko w celach, dla których Epson przechowuje dane Użytkownika i zgodnie z wytycznymi Epson.

Jako „osobie, której dotyczą dane” Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo do żądania od Epson dostępu do danych osobowych na jego temat, ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania albo też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z europejskim inspektorem ochrony danych można się skontaktować piszą na adres The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Holandia albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: EDPO@epson.eu

Jeśli znajdujesz się w kraju spoza terenu EOG Twoje dane osobowe zostaną przekazane do tego kraju.

1Pliki cookie są to pliki danych umieszczane na urządzeniu, gdy korzysta się z niego przy odwiedzaniu witryny internetowej. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w wielu celach, w tym śledzenia preferencji użytkownika i witryn odwiedzanych w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak niektóre funkcje witryn Epson mogą nie działać prawidłowo albo mogą działać wolno, jeśli wyłączy się pliki cookie. Ponadto należy mieć świadomość, że jeśli Użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookie, może nie być możliwa realizacja niektórych uzależnionych od plików cookie preferencji dotyczących reklam.

Ponadto do gromadzenia i analizy historii użytkowania itd. wykorzystywane są narzędzia analityczne takie jak Google Analytics od Google Inc. Korzystają one z własnych plików cookie do rejestrowania informacji dotyczących dostępu Użytkownika. Informacje o polityce prywatności stosowanej w ramach usługi Google Analytics wykorzystywanej w tym serwisie można znaleźć w polityce prywatności Google Inc.: http://www.google.com/policies/privacy/

Niniejszej oświadczenie dotyczy wyłącznie danych przechowywanych w związku z działalnością Sklepu online Epson. Jeśli Epson przetwarza informacje dotyczące Użytkownika w innych rejestrach, Użytkownik zostanie o tym fakcie zawiadomiony odrębnie.

Przedstawiono je zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej