Oświadczenie dotyczące prywatności

Dane osobowe przechowywane w zasobach Epson na potrzeby realizacji konkursów

Wydanie 2.0 17/03/2021

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika przechowywanych przez Epson w związku z organizacją i realizacja konkursów.

Epson gromadzi i przechowuje (i będzie przechowywał w przyszłości):

  • Podstawowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu podane podczas rejestracji do konkursu na stworzonej w tym celu stronie internetowej lub poprzez media społecznościowe.

  • Dodatkowe informacje związane z konkursem, w którym bierze pani/Pan udział, o ile wymaga tego regulamin konkursu.

  • Informacje zgromadzone z własnych systemów Epson dotyczące tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Epson i w jaki sposób wchodzi w interakcje z marką Epson, w tym informacje gromadzone przez pliki cookies1 i inne podobne narzędzia.

„Epson” („administrator” danych) oznacza:

„Epson” („administrator” danych) oznacza:
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika

(„Przetwarzanie” oznacza wszystko, co Epson robi z danymi Użytkownika, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie.)

Jedynym celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest organizacja i realizacja konkursu, w którym Użytkownik bierze udział.

Prawną podstawą tego głównego celu jest zgoda wyrażona dobrowolnie przez Użytkownika podczas rejestracji do udziału w konkursie na rzecz Epson w celi realizacji konkursu zgodnie z jego regulaminem.

Epson będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres 3 miesięcy od zakończenia realizacji konkursu, o którym jest mowa. Następnie dane zostaną usunięte, chyba, że konieczne będzie ich zachowanie ze względu na przepisy prawa związane z bankowością lub podatkami. Po upływie wyznaczonego czasu wybrane informacje będą przechowywane anonimowo lub w ramach zarchiwizowanych danych.

Epson może wykorzystywać podmioty zewnętrzne do realizacji niektórych czynności przetwarzania w swoim imieniu. Niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkownika mogą być im ujawniane, jednak podmioty te mogą wykorzystywać ujawnione dane tylko w celach, dla których Epson przechowuje dane Użytkownika i zgodnie z wytycznymi Epson.

Jako „osobie, której dotyczą dane” Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo do żądania od Epson dostępu do danych osobowych na jego temat, ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania albo też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z europejskim inspektorem ochrony danych można się skontaktować piszą na adres The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Holandia albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: EDPO@epson.eu lub formularza kontaktowego.

Niniejszej oświadczenie dotyczy wyłącznie danych przechowywanych w związku z organizacją i realizacją konkursu. Jeśli Epson przetwarza informacje dotyczące Użytkownika w innych rejestrach, Użytkownik zostanie o tym fakcie zawiadomiony odrębnie.

W konkursie rejestrować się i brać udział mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

Jeśli znajdujesz się w kraju spoza terenu Unii Europejskiej, Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej, do odpowiedniego oddziału Epson w tym kraju i podwykonawców Epson, realizujących usługi na jego rzecz. Procedura przekazania danych odbędzie się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wymaganych przepisami prawa.

1 Pliki cookie są to pliki danych umieszczane na urządzeniu, gdy korzysta się z niego przy odwiedzaniu witryny internetowej. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w wielu celach, w tym śledzenia preferencji użytkownika i witryn odwiedzanych w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak niektóre funkcje witryn Epson mogą nie działać prawidłowo albo mogą działać wolno, jeśli wyłączy się pliki cookie. Ponadto należy mieć świadomość, że jeśli Użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookie, może nie być możliwa realizacja niektórych uzależnionych od plików cookie preferencji dotyczących reklam.

Ponadto do gromadzenia i analizy historii użytkowania itd. wykorzystywane są narzędzia analityczne takie jak Google Analytics od Google Inc. Korzystają one z własnych plików cookie do rejestrowania informacji dotyczących dostępu Użytkownika. Informacje o polityce prywatności stosowanej w ramach usługi Google Analytics wykorzystywanej w tym serwisie można znaleźć w polityce prywatności Google Inc:
http://www.google.com/policies/privacy/