Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące działań marketingowych i sklepu internetowego Epson*

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2021 r.

Firma Epson dba o prywatność klientów i w drodze niniejszego oświadczenia przekazuje informacje o ich danych osobowych przechowywanych w bazie danych marketingowych firmy Epson, w bazie danych sklepu internetowego firmy Epson oraz powiązanych systemach związanych z główną stroną internetową firmy Epson.

(Aby korzystać z głównych stron internetowych firmy Epson, klient nie musi rejestrować się ani podawać żadnych danych osobowych. Aby zarejestrować się w firmie Epson, wystarczy podać swój adres e-mail oraz potwierdzenie ukończenia 16 lat). Wszystkie pozostałe pola informacji podczas rejestracji są opcjonalne.)

Jakie dane osobowe zbiera i przechowuje firma Epson
(Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania żywą osobą)

Firma Epson przechowuje (i będzie przechowywać w przyszłości) dane osobowe, które klient zdecyduje się przekazać firmie Epson, w tym dane uzyskane podczas rejestracji na stronach internetowych Epson oraz dane na temat kontaktów Epson z klientem. Dotyczy to także danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookie i innych podobnych narzędzi.

Te dane osobowe mogą obejmować:

 • Dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i metoda płatności.

 • Dane dotyczące zakupów: informacje zgromadzone z własnych systemów Epson dotyczące zakupów (w tym niedokończonych zakupów) dokonywanych przez klienta za pośrednictwem stron Sklepu internetowego witryn Epson.

 • Dane związane z marketingiem i komunikacją: preferencje klienta dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i związanych z nami osób trzecich oraz preferencje klienta w zakresie komunikacji.

 • Dane techniczne: adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie stosowane na urządzeniach, z których klient korzysta, aby uzyskiwać dostęp do tej strony.

 • Dane dotyczące użytkowania: informacje o sposobie korzystania z naszej strony.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych klienta jest firma Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Holandia.

Cel przetwarzania danych osobowych klienta przez firmę Epson
(„Przetwarzanie” oznacza wszelkie działania firmy Epson lub jej jednostek zależnych, które wykorzystują dane osobowe klienta)

A) Działania marketingowe

Głównym celem przetwarzania danych osobowych klienta przez firmę Epson jest marketing jej produktów, w tym bezpośrednia komunikacja marketingowa skierowana do klienta (zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, SMS, wiadomości push), która obejmuje:

 • identyfikowanie klienta w momencie nawiązywania kontaktu z nami,

 • monitorowanie preferencji klienta, dzięki czemu może on oszczędzić czas podczas wyszukiwania informacji w naszej witrynie;

 • przetwarzanie kierowanych przez klienta wniosków o umożliwienie mu udziału w promocjach marketingowych;

 • monitorowanie i rejestrowanie kontaktów telefonicznych i pisemnych z klientem w celu zapewnienia jakości i zgodności oraz w celu rozpatrywania reklamacji i zapytań klienta;

 • zrozumienie, które części witryny Epson i jakie produkty i usługi są najbardziej interesujące dla klienta.

B) Sklep internetowy Epson

Głównym celem przetwarzania danych osobowych klienta przez firmę Epson jest realizacja i rejestrowanie transakcji (w tym niedokończonych transakcji) z klientem dokonywanych za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego Epson. Drugorzędny cel obejmuje:

 • przechowywanie danych klienta, jego preferencji i zainteresowań, umożliwiające klientowi zaoszczędzenie czasu przy dalszym korzystaniu z naszych witryn; w celu umożliwienia nam zrozumienia tego, które części witryny Epson i jakie produkty i usługi są najbardziej interesujące dla klienta oraz w celu dopasowania naszej oferty do potrzeb klienta.

 • analizowanie sposobu korzystania przez klient i inne osoby z witryn Epson

 • monitorowanie i rejestrowanie wszelkich kontaktów z klientem w celu zapewnienia jakości i zgodności oraz w celu rozpatrywania wszelkich kwestii zgłaszanych w takich kontaktach.

Podstawa prawna do przechowywania danych osobowych

A) Prawnie uzasadnione interesy związane z działaniami marketingowymi

Podstawą prawną jest tu konieczność prowadzenia działań marketingowych w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Epson lub spółek w ramach grupy Epson.

B) Realizacja zlecenia dla sklepu internetowego Epson

Prawną podstawą tego głównego celu jest to, że jest on niezbędny do realizacji umowy z klientem. Podstawą tego dodatkowego celu jest jego konieczność zrozumienia rynków i klientów w ramach świadczenia usług w związku z uzasadnionymi interesami Epson lub spółek w ramach grupy Epson.

C) Konkretna zgoda udzielona przez klienta w innych przypadkach

Jeśli klient zdecyduje się podać dane wykraczające poza dane, których podania wymaga Epson, podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda klienta wykazana dobrowolnym przekazaniem takich danych. W każdej chwili klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Można to zrobić, pisząc do firmy Epson na adres podany wyżej lub na adres ContactUsAboutYourData.

W ramach prowadzonego przetwarzania Epson będzie w pewnym zakresie realizować zautomatyzowane profilowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane przechowywane przez siebie na temat klienta w celu przedstawiania klientowi informacji bardziej istotnych dla jego zainteresowań.

Jeśli w przyszłości Epson zechce przetwarzać dane klienta w jakimś innym celu, najpierw przedstawi klientowi informacje dotyczące takiego innego celu.

W przypadku udzielenia przez klienta na to zgody Epson będzie ponadto korzystać z danych osobowych klienta w celu kierowania do klienta elektronicznej komunikacji marketingowej (zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, SMS, wiadomości push), która może obejmować:

 • prowadzenie badań i pytanie klienta o opinię na temat naszych produktów i usług,

 • powiadamianie klienta o produktach lub ofertach, które mogą go zainteresować,

 • powiadamianie klienta o promocjach takich jak podarunki, konkursy i losowania nagród,

 • analizę marketingową i profilowanie klienta;

 • zaproszenia na wydarzenia.

Podstawą prawną dla tego jest wyraźna zgoda klienta. Można wycofać zgodę na ten dodatkowy cel (bez uszczerbku dla przysługującego klientowi prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Epson danych w ogólnych celach opisanych powyżej) w dowolnym momencie, pisząc do Epson na adres podany powyżej lub na adres ContactUsAboutYourData.

Jak długo firma Epson będzie przechowywać moje dane na potrzeby działań marketingowych

Epson będzie przechowywać dane osobowe klienta przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu ze strony klienta. Następnie wybrane dane mogą być przechowywane, ale jedynie w formie zanonimizowanej albo w ramach zarchiwizowanej dokumentacji.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, o ile jest to wymagane przez prawo lub przepisy, albo w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony praw Epson.

A) Sklep internetowy Epson

Epson będzie przechowywać dane osobowe klienta przez okres 10 lat od ostatniego kontaktu z klientem. Następnie wybrane dane mogą być przechowywane, ale jedynie w formie zanonimizowanej albo w ramach zarchiwizowanej dokumentacji.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, o ile jest to wymagane przez prawo lub przepisy, albo w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony praw Epson.

Jakie dane osobowe Epson udostępnia osobom trzecim i przekazuje poza EOG

Spółka Epson korzysta z usług osób trzecich do realizacji w jej imieniu wybranych czynności przetwarzania. Niektóre lub wszystkie dane osobowe klienta mogą być im ujawniane, jednak podmioty te mogą wykorzystywać ujawnione dane tylko w celach, dla których Epson przechowuje dane klienta i zgodnie z wytycznymi Epson.

Niektóre z naszych zewnętrznych osób trzecich mają siedzibę poza EOG, więc przetwarzanie przez nie danych osobowych klienta będzie wiązało się z przesłaniem danych poza EOG.

Spółka Epson udostępnia dane osobowe w obrębie spółek należących do grupy Epson. Wiąże się to z przekazywaniem ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jeśli klient znajduje się w kraju poza EOG, jego dane osobowe również zostaną przekazane do tego kraju.

Firma Epson, przekazując dane osobowe klienta poza EOG, za każdym razem zapewnia podobny poziom ochrony danych osobowych przy zastosowaniu co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Epson będzie przekazywać dane osobowe klienta wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,

 • Epson, udostępniając dane osobowe klienta w obrębie spółek Epson lub korzystając z usług określonych osób trzecich, opiera się na umowach modelowych dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jak w Europie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza obszar EOG, prosimy o kontakt z nami.

Bezpieczeństwo danych

Firma Epson wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa do ochrony danych osobowych klienta i zapobiegania ich przypadkowej utracie, przypadkowemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi do nich, nieuprawnionym modyfikacjom i nieuprawnionemu ich ujawnianiu. Ponadto firma Epson udziela dostępu do danych osobowych klienta tylko tym pracownikom, agentom, podwykonawcom i innym osobom trzecim, którym ten dostęp jest naprawdę potrzebny. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe klienta wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązane do zachowania poufności.

W firmie Epson obowiązują procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Firma powiadomi o naruszeniu klienta i wszystkie właściwe organy, jeśli będzie do tego prawnie zobowiązana.

Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Epson
Z administratorem danych osobowych i jego Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować, kierując korespondencję na następujący adres:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid,
Holandia

lub adres e-mail: edpo@epson.eu

Kontakt z firmą Epson w celu skorzystania z praw przysługujących klientowi

Jako „osobie, której dane dotyczą” klientowi przysługuje ustawowe prawo do żądania od Epson dostępu do danych osobowych na jego temat, ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania albo też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby firma Epson mogła zweryfikować tożsamość klienta, należy podać nam swoje dane osobowe w tym formularzu. W pewnych okolicznościach możemy zażądać od klienta dodatkowych dokumentów tożsamości, takich jak paszport lub prawo jazdy.

Klient może w każdej chwili skorzystać z przysługujących mu ustawowych praw, pisząc na podany wyżej adres kontaktowy korzystając z łącza ContactUsAboutYourData.

*Uwaga: sklep Epson Online nie jest dostępny we wszystkich krajach.