Oświadczenie dotyczące prywatności

Dane osobowe przechowywane przez Epson na cele promocji

Ostatnia aktualizacja: listopad 2023 r.

Firma Epson dba o prywatność użytkowników i w tym oświadczeniu informuje danych osobowych Użytkowników będących klientami przechowywanych w marketingowej bazie danych firmy Epson i powiązanych systemach w celach reklamowych.

Jakie dane osobowe zbiera i przechowuje firma Epson
(Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania żyjącą osobą)

Firma Epson przechowuje (i będzie przechowywać w przyszłości) dane osobowe, które klient zdecyduje się przekazać firmie Epson, w tym dane uzyskane podczas rejestracji na stronach internetowych Epson oraz dane na temat kontaktów Epson z klientem. Dotyczy to także danych osobowych gromadzonych za pomocą plików cookie i innych podobnych narzędzi.

Te dane osobowe mogą obejmować:

 • Dane osobowe i informacje kontaktowe: Podstawowe informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przekazane przez Użytkownika przy rejestracji do promocji.

 • Informacje o promocji i zakupach: Informacje o promocji w której uczestniczy Użytkownik, obejmujące dowód zakupu (jeśli tak przewidziano w Warunkach).

 • Dane techniczne: adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie stosowane na urządzeniach, z których klient korzysta, aby uzyskiwać dostęp do tej strony.

 • Dane dotyczące użytkowania: informacje o sposobie korzystania z naszej strony.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych klienta jest firma Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Holandia.

Cel przetwarzania danych osobowych klienta
(przez firmę Epson „Przetwarzanie” oznacza wszelkie działania firmy Epson lub jej jednostek zależnych, które wykorzystują dane osobowe klienta)
**

Jedynym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Epson jest prowadzenie promocji

Podstawa prawna do przechowywania danych osobowych

Prawną podstawą tego celu jest to, że jest on niezbędny do realizacji umowy z Użytkownikiem.

Jeśli klient zdecyduje się podać dane wykraczające poza dane, których podania wymaga Epson, podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda klienta wykazana dobrowolnym przekazaniem takich danych. W każdej chwili klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Można to zrobić, pisząc do firmy Epson na adres podany wyżej lub na adres Skontaktuj się z nami w sprawie swoich danych.

W ramach prowadzonego przetwarzania Epson będzie w pewnym zakresie realizować zautomatyzowane profilowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane przechowywane przez Epson na temat klienta w celu przedstawiania klientowi informacji bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

Jeśli w przyszłości Epson zechce przetwarzać dane klienta w jakimś innym celu, najpierw przedstawi klientowi informacje dotyczące takiego innego celu.

W przypadku udzielenia przez klienta na to zgody Epson będzie ponadto korzystać z danych osobowych klienta w celu kierowania do klienta elektronicznej komunikacji marketingowej (zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, SMS, wiadomości push), która może obejmować:

 • prowadzenie badań i pytanie klienta o opinię na temat naszych produktów i usług,

 • powiadamianie klienta o produktach lub ofertach, które mogą go zainteresować,

 • powiadamianie klienta o promocjach takich jak podarunki, konkursy i losowania nagród,

 • analizę marketingową i profilowanie klienta;

 • zaproszenia na wydarzenia.

Ponadto firma Epson może korzystać z narzędzi oferowanych przez partnerów reklamowych (np. Google), którzy mogą rozpoznawać urządzenia Użytkownika i przesyłać mu reklamy. Informacje te mogą obejmować identyfikator urządzenia, adres IP oraz informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym lub innym identyfikatorze w zaszyfrowanej formie. Informacje te mogą być przetwarzane przez świadczeniodawców w formie zaszyfrowanej lub zanonimizowanej.

Podstawą prawną dla tego jest wyraźna zgoda użytkownika. Można wycofać zgodę na ten dodatkowy cel (niezależnie od przysługującego klientowi prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Epson danych w ogólnych celach opisanych powyżej) w dowolnym momencie, pisząc do Epson na adres podany powyżej lub na Skontaktuj się z nami w sprawie swoich danych.

Jak długo firma Epson będzie przechowywać moje dane?

Epson będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez maksymalnie 3 miesiące po zakończeniu realizacji promocji. Następnie zostaną one usunięte, z wyjątkiem zakresu, w jakim zachowanie danych osobowych jest wymagane prawem w celach dotyczących bankowości i podatków. Następnie wybrane dane mogą być przechowywane, ale jedynie w formie zanonimizowanej albo w ramach zarchiwizowanej dokumentacji.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, o ile jest to wymagane przez prawo lub przepisy, albo w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony praw Epson.

Jakie dane osobowe Epson udostępnia osobom trzecim i przekazuje poza EOG

Spółka Epson korzysta z usług osób trzecich do realizacji w jej imieniu wybranych czynności przetwarzania. Niektóre lub wszystkie dane osobowe klienta mogą być im ujawniane, jednak podmioty te mogą wykorzystywać ujawnione dane tylko w celach, dla których Epson przechowuje dane klienta i zgodnie z wytycznymi Epson. Poza zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi Epson może ujawniać niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkownika:

 • bankom albo innym instytucjom przetwarzającym płatności dla Użytkownika lub dostawy do Użytkownika.

Niektóre z naszych zewnętrznych osób trzecich mają siedzibę poza EOG, więc przetwarzanie przez nie danych osobowych klienta będzie wiązało się z przesłaniem danych poza EOG.

Spółka Epson udostępnia dane osobowe w obrębie spółek należących do grupy Epson. Wiąże się to z przekazywaniem ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jeśli klient znajduje się w kraju poza EOG, jego dane osobowe również zostaną przekazane do tego kraju.

Firma Epson, przekazując dane osobowe klienta poza EOG, za każdym razem zapewnia podobny poziom ochrony danych osobowych przy zastosowaniu co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Epson będzie przekazywać dane osobowe klienta wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,

 • Epson, udostępniając dane osobowe klienta w obrębie spółek Epson lub korzystając z usług określonych osób trzecich, opiera się na umowach modelowych dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jak w Europie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza obszar EOG, prosimy o kontakt z nami.

Bezpieczeństwo danych

Firma Epson wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa do ochrony danych osobowych klienta i zapobiegania ich przypadkowej utracie, przypadkowemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi do nich, nieuprawnionym modyfikacjom i nieuprawnionemu ich ujawnianiu. Ponadto firma Epson udziela dostępu do danych osobowych klienta tylko tym pracownikom, agentom, podwykonawcom i innym osobom trzecim, którym ten dostęp jest naprawdę potrzebny. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe klienta wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązane do zachowania poufności.

W firmie Epson obowiązują procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Firma powiadomi o naruszeniu klienta i wszystkie właściwe organy, jeśli będzie do tego prawnie zobowiązana.

Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Epson

Z administratorem danych osobowych i jego Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować, kierując korespondencję na następujący adres:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
The Netherlands.

lub wysyłając e-mail na adres: edpo@epson.eu

Kontakt z firmą Epson w celu skorzystania z praw przysługujących klientowi

Jako „osobie, której dane dotyczą” klientowi przysługuje ustawowe prawo do żądania od Epson dostępu do danych osobowych na jego temat, ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania albo też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby firma Epson mogła zweryfikować tożsamość klienta, należy podać nam swoje dane osobowe w tym formularzu. W pewnych okolicznościach możemy zażądać od klienta dodatkowych dokumentów tożsamości, takich jak paszport lub prawo jazdy.

Klient może w każdej chwili skorzystać z przysługujących mu ustawowych praw, pisząc na podany wyżej adres kontaktowy lub korzystając z łącza Skontaktuj się z nami w sprawie swoich danych.