Regulamin konkursów – social media

Definicje

Promotor oznacza: firmę Epson Europe B.V. (zwana dalej "Epson") z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Wszelką korespondencję należy kierować na następujący adres: Epson Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Adres: The Park Warsaw ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

**„Uczestnik” **oznacza:
Każda osoba w wieku 18 lat lub starsza, zamieszkała w Polsce w czasie trwania promocji.

Wymagania dotyczące udziału

 1. Udział w konkursie nie wymaga dokonania zakupu, ale niezbędne są: dostęp do Internetu i ważne konto w serwisie społecznościowym.

 2. Promocja jest przeznaczona dla mieszkańców Polski mających nie mniej niż 18 lat.

 3. W niniejszej promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Promotora, jego firmy macierzystej, spółek zależnych, stowarzyszonych lub innych podmiotów, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w opracowywaniu, produkcji lub dystrybucji niniejszej promocji, najbliższa rodzina pracowników Promotora (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci), ani członkowie gospodarstwa domowego każdego z tych pracowników lub autorów.

 4. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem przedstawicieli lub osób trzecich są nieważne.

Promocja

 1. Uczestnicy otrzymują możliwość wzięcia udziału w konkursie i wygrania w nim nagrody.

 2. Powiadomienie o wygranej zostanie przesłane zwycięzcy na konto w serwisie społecznościowym z którego nadesłano zgłoszenie, w ciągu 24 godzin od jego wyłonienia. Aby odebrać swoją nagrodę, zwycięzca musi odpowiedzieć na to powiadomienie w ciągu 14 dni od daty wysłania go przez Promotora. Jeżeli po tym czasie nagroda nie zostanie odebrana, ulegnie przepadkowi, a Promotor zastrzega sobie prawo do zaoferowania nieodebranej nagrody zwycięzcy zastępczemu, wybranemu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 28 dni od daty zakończenia konkursu.

 4. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zgłoszenia, które zostały uszkodzone lub z jakiegokolwiek powodu nie dotarły do Promotora przed upływem wyznaczonego terminu. Dowód nadania nie będzie traktowany jako potwierdzenie odbioru.

 5. Nagrody są niezbywalne i nie mogą być wymienione na równowartość pieniężną.

 6. Promotor zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności wszystkich uczestników i może, według własnego uznania, zdyskwalifikować każdego uczestnika, który nie spełnia wymogów dotyczących uczestnictwa.

 7. Dostępność nagród może ulec zmianie. Na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Promotor zastrzega sobie prawo (a) do zastąpienia opisanej nagrody w całości lub w części ich równowartością lub wyższą oraz (b) w wyjątkowych okolicznościach do zmiany lub zakończenia promocji bez uprzedzenia. Nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

 8. Zgłoszenia nie mogą zawierać materiałów, które łamią lub naruszają prawa innych osób, w tym między innymi prawa do prywatności, wizerunku lub własności intelektualnej, lub które stanowią naruszenie praw autorskich;

 9. Zgłoszenia nie mogą zawierać nazw marek ani znaków towarowych, z wyjątkiem znaków towarowych Promotora;

 10. Zgłoszenia nie mogą zawierać materiałów nieodpowiednich, nieprzyzwoitych, obscenicznych, brutalnych, nienawistnych, opisujących czyny niedozwolone, stanowiących pomówienia bądź oszczerstwa;

 11. Zgłoszenia nie mogą zawierać materiałów propagujących bigoterię, rasizm, nienawiść lub krzywdę wobec jakiejkolwiek grupy lub jednostki, ani też materiałów propagujących dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

 12. Zgłoszenia nie mogą zawierać materiałów, które są niezgodne z prawem, naruszają lub są sprzeczne z przepisami prawa lub regulacjami regionu, w którym utworzono zgłoszenie.

Zobowiązania

 1. Uczestnicy zobowiązują się do ochrony Promotora przed wszelkimi roszczeniami związanymi ze zgłoszeniem nadesłanym przez uczestników w zakresie, w jakim zgłoszenie narusza prawa osobiste lub majątkowe jakiejkolwiek innej osoby.

 2. Każdy uczestnik oświadcza, że jakakolwiek inna osoba przedstawiona w zgłoszeniu wyraziła zgodę na włączenie jej imienia, nazwiska lub nazwy w serwisie społecznościowym w innych kanałach serwisów społecznościowych i platformach Epson.

 3. Promotor wykorzysta wszelkie dane przekazane przez uczestników tylko w celu przeprowadzenia promocji, chyba że określono inaczej. Biorąc udział w tej promocji, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych przez Promotora do celów administrowania niniejszą promocją, w tym na udostępnienie ich nazwiska i / lub odpowiedniego adresu w mediach społecznościowych innym uczestnikom, jeśli wygrają nagrodę, a także do wszelkich innych celów, na które uczestnik wyraził zgodę. Nazwiska zwycięzców mogą zostać opublikowane w witrynie internetowej firmy Epson i serwisach społcznościowych po skontaktowaniu się ze wszystkimi zwycięzcami i ich powiadomieniu. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni zgodnie z ich pseudonimem/nazwą w serwisie społecznościowym, z którego korzystali. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Epson traktuje dane osobowe, przeczytaj nasze Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Epson.

 4. W przypadku, gdy nagroda stanowi korzyść podlegającą opodatkowaniu, obowiązek podatkowy spoczywa na jej odbiorcy.

 5. Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani związana z serwisem społecznościowym w którym jest publikowana. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje przekazane przez niego w celu wzięcia udziału w niniejszej promocji są przekazywane Promotorowi, a nie serwisowi społecznościowemu i potwierdza, że serwis społecznościowy nie ponosi wobec uczestnika żadnej odpowiedzialności w związku z tą promocją. Uczestnik zgadza się w pełni zwolnić serwis społecznościowy od odpowiedzialności.

 6. Zwycięzcy wyrażają zgodę na udział w działaniach reklamowych o uzasadnionej skali po zakończeniu promocji oraz na wykorzystanie ich imion i nazwisk w takich działaniach.

 7. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Firma Epson zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Konkursu i niniejszych Warunków bez uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, zamieszek cywilnych lub wojskowych, działania siły wyższej lub jakiegokolwiek faktycznego bądź przewidywanego naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów, lub też jakiegokolwiek innego zdarzenia będącego poza kontrolą firmy Epson. Firma Epson poinformuje uczestników o wszelkich innych zmianach w Konkursie tak szybko, jak to możliwe, za pośrednictwem serwisu społecznościowego.

 9. Przystępując do niniejszego Konkursu, uczestnik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu.

Promotorem jest firma Epson Europe B.V. (zwana dalej "Epson") z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Wszelką korespondencję należy kierować na następujący adres: The Park Warsaw ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa