Oświadczenie dotyczące prywatności

Dane osobowe

przechowywane w Dokumentacji usług Epson

Wydanie 1.0 17/05/2018

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika przechowywanych w Dokumentacji usług Epson i powiązanych systemach.

Epson przechowuje (i będzie przechowywał w przyszłości)

 • Informacje, które Użytkownik decyduje się udostępniać Epson poprzez jej centrum interakcji z klientem, witryny internetowe albo w inny sposób
 • Informacje rejestrowane przez Epson albo jej wykonawców w związku z kontaktami z Użytkownikiem.

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych Epson, jednak ilość przekazanych przez Użytkownika informacji może mieć wpływ na poziom usług, jaki Epson i jego spółki zależne będą mogły zapewnić Użytkownikowi. Dokumentacja dotycząca Użytkownika jest tworzona tylko w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika albo w jego imieniu żądania, pytania albo uwag dotyczących produktów Epson.

„Epson” („administrator” danych) oznacza:

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)

Azie Building, Atlas Arena,

Hoogoorddreef 5,

1101BA Amsterdam Zuid,

The Netherlands

E-mail: www.epson.pl/contact-us-about-your-data

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika

(„Przetwarzanie” oznacza wszystko, co Epson robi z danymi Użytkownika, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie.)

Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Epson jest świadczenie Użytkownikowi usług.

Obejmuje to:

 • identyfikowanie Użytkownika w momencie nawiązywania kontaktu z nami;
 • rejestrowanie, czego zażądano i co zostało dostarczone
 • świadczenie usług
 • zachowanie preferencji Użytkownika, dzięki czemu może on oszczędzić czas podczas kontaktu z nami lub wyszukiwania informacji w naszej witrynie
 • monitorowanie i rejestrowanie kontaktów telefonicznych i pisemnych z Użytkownikiem w celu zapewnienia jakości i zgodności oraz w celu rozpatrywania wszelkich zapytań czy reklamacji.
 • zrozumienie, które części witryny Epson i jakie produkty i usługi są najbardziej interesujące dla Użytkownika.
 • zrozumienie wykorzystania witryn i usług Epson i działania produktów Epson

Podstawą prawną jest tu konieczność dla świadczenia usług w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Epson lub spółek w ramach grupy Epson.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się podać dane wykraczające poza dane, których podania wymaga Epson, podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika wykazana dobrowolnym przekazaniem takich danych. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Można to zrobić pisząc do Epson na adres podany powyżej lub na [https://www.epson.eu].

W ramach prowadzonego przetwarzania Epson będzie w pewnym zakresie realizować zautomatyzowane profilowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane przechowywane przez siebie na temat Użytkownika w celu przedstawiania Użytkownikowi informacji bardziej istotnych dla jego zainteresowań.

Jeśli w przyszłości Epson zechce przetwarzać dane Użytkownika w jakimś innym celu, przedstawi najpierw Użytkownikowi informacje dotyczące takiego innego celu.

W przypadku udzielenia przez Użytkownika na to zgody Epson będzie ponadto korzystać z danych osobowych Użytkownika w celu kierowania do Użytkownika elektronicznej komunikacji marketingowej i innej (zwykle za pośrednictwem wiadomości e-mail), która może obejmować:

 • prowadzenie badań i pytanie Użytkownika o opinię na temat naszych produktów i usług;
 • powiadamianie Użytkownika o produktach lub ofertach, które mogą go zainteresować;
 • powiadamianie Użytkownika o promocjach takich jak podarunki, konkursy i losowania nagród;
 • analiza marketingowa i profilowanie klienta;

Podstawą prawną dla tego jest wyraźna zgoda użytkownika. Można wycofać zgodę na ten dodatkowy cel (bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Epson danych w ogólnych celach opisanych powyżej) w dowolnym momencie pisząc do Epson na adres podany powyżej lub na [https://www.epson.eu] lub dzwoniąc na naszą infolinię serwisową, której numery można znaleźć na [https://www.epson.eu]

Epson będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu z Użytkownikiem. Następnie pewne dane mogą być przechowywane, ale jedynie w formie zanonimizowanej albo w ramach zarchiwizowanej dokumentacji.

Epson wykorzystuje podmioty zewnętrzne do realizacji niektórych czynności przetwarzania w swoim imieniu. Niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkownika mogą być im ujawniane, jednak podmioty te mogą wykorzystywać ujawnione dane tylko w celach, dla których Epson przechowuje dane Użytkownika i zgodnie z wytycznymi Epson. Poza zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi Epson może ujawniać niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkownika:

 • bankom albo innym instytucjom przetwarzającym płatności dokonywane przez Użytkownika;
 • przedsiębiorstwom, od których Użytkownik chce uzyskać usługi pogwarancyjne;
 • sprzedawcom detalicznym, z usług których Użytkownik chce skorzystać przy pozyskiwaniu produktów albo zapoznawaniu się z nimi.

Jako „osobie, której dotyczą dane” Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo do żądania od Epson dostępu do danych osobowych na jego temat, ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania albo też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z europejskim inspektorem ochrony danych można się skontaktować piszą na adres The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Holandia albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: www.epson.pl/contact-us-about-your-data

Jeśli Użytkownik lub produkt Użytkownika znajdują się poza Unią Europejską, Epson będzie przekazywać część danych osobowych Użytkownika poza UE do pracowników grupy Epson w danym regionie i do wykonawców w tym regionie, z których Epson korzysta przy świadczeniu usług. Będzie to podlegało środkom ochrony wymaganym przepisami prawa.

Niniejszej oświadczenie dotyczy wyłącznie danych w Dokumentacji usług Epson. Jeśli Epson przetwarza informacje dotyczące Użytkownika w innych rejestrach, Użytkownik zostanie o tym fakcie zawiadomiony odrębnie.

Przedstawiono je zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej.